Dutch language

From Wackypedia
Jump to: navigation, search

De Nederlands taal is een taal dat is spreken en de Nederlands. Et is een confuseeng taal mit manie weerd leeteers en zounds. U kun reed de "Examples" sektion tu leern wat et is liek.

Examples[edit]

37)- We! i- ll" "Öl-le“- ? Degenan Öneeuwm/ ... Vic] "NLA -' _ Corui'ceicc, Advice, kulmjoace. x Mao midi? ... Sl-Zian Will eü kamix y *Zeacäcc W! Zaliie. Was iii der ...
Temeer, mids hy federt de wapènen tegen 'юигошукё weduwe zelve gewend hadt en des , hoewel aan zyne béndëri by dît toeval twëemàâPdè' neêrlaag was te
Zij zullen hunne foura^es ontvangen tegen bons , geteekend door eenen der .... Öp dezelfde wijze doet hy voordellen , na vierjarige en vot- l>ragte ihidien tot de ...... eene afzonderlijke memorie te vervatten, te meer , daar dit '"werk niet alleen ...... dezelve te overtulgea» dal 4Ü Ih^c bep^l4<P ipy^^V' bu^^Mid \ '
Íis-vátf '1eeaóh^zoó/laaten Schryver zy, het is zekerer, dat de Graaflyke weduw de by de hand genome Graaflyke voogdy federt twee jaaren gevoerd heeft. ... Dan midi 48 ^wïkhéyd 'vaM dft'^roüwlyk bewind , wierdt'er eyndelyk beflooten