Cockadoolikay

From Wackypedia
Jump to: navigation, search

Let's sing aloud and proud now to the tune of "Hey There Georgie girl!"

Cock-a-doo-li-kay
Cock-a-doodle doodle doolikay!
Cock-a-doodle doodle dooli-doolikay!
Wha HEY HEY
Woo! yeah! doolikay
doodledoodle doodle doolikay
Cockle doodle doodle dooli doolikay!
wwwwoooooo yeeaahh!